Szczepionka przeciw różyczce

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
E

ECDC

to skrót od European Centre for Disease Control and Prevention tj. Europejskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom. ECDC powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej, powołane decyzją Parlamentu Europejskiego 5.11.2002. Na jego siedzibę wybrano Szwecję. Do zadań ECDC należy: nadzór, epidemiologia i statystyka chorób, monitorowanie zwalczania i zapobiegania chorobom, łączność i wymiana doświadczeń na temat dobrych praktyk, szkolenie i tworzenie możliwości działania, reagowanie i koordynacja działań przy wybuchach epidemii.

Efektywność szczepionki

to ocena skuteczności szczepionki w warunkach rzeczywistych, kiedy jest podawana w powszechnych programach szczepień, najczęściej w badaniach obserwacyjnych.

Elektrolity

to substancje zdolne do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego. Najważniejszymi elektrolitami kluczowymi do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek naszego organizmu są sód, potas, wapń, oraz magnez.

Eliminacja choroby

(ang. elimination of disease) to ograniczenie zachorowań na chorobę (zakaźną) do zachorowań sporadycznych nie dających się na ogół powiązać w formie łańcucha zakażeń. Zgony (z wyjątkiem chorób o bardzo wysokiej śmiertelności, takich ja wścieklizna) praktycznie nie występują. Czynnik etiologiczny na ogół nie stwierdzany w materiale pobranym od ludzi zdrowych. Może być stwierdzony w materiale pobranym ze środowiska, np. ze ścieków.

Eliminacja odry

to brak endemicznej transmisji odry w danym regionie WHO lub innym określonym regionie geograficznym przez okres co najmniej 12 miesięcy przy dobrze funkcjonującym systemie nadzoru epidemiologicznego.

EMA

(ang. European Medical Agency) – Europejska Agencja Leków, jest organem Unii Europejskiej, powołanym w 1993r. Jej głównym zadaniem jest ochrona i promowanie zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych (w tym szczepionek) stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych oraz nadzór nad nimi. EMA jest odpowiedzialna za ocenę naukową wniosków o europejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych uzyskanych dzięki biotechnologii lub innej wysoko rozwiniętej technologii.

Encefalopatia

to ogólne uszkodzenie mózgu, spowodowane m.in. przez toksyny, urazy, zakażenia, choroby, którego następstwem są różne zaburzenia zachowania (tzw. charakteropatia).

Endemia

(ang. endemic) to występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród ludności na określonym terenie w liczbie utrzymującej się przez długi okres, nawet przez wiele lat na podobnym poziomie.

Endemiczny obszar

(ang. endemic area) to obszar, na którym stwierdza się zachorowania  występujące w postaci endemii.

Epidemia

(ang. epidemic) to zachorowania na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie większej niż w poprzednim okresie.

Epidemiologia

to nauka zajmująca się badaniem rozpowszechnienia chorób lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w populacji oraz warunkami i czynnikami wpływającymi na ich występowanie, a także zastosowaniem wyników tych badań dla zapobiegania im i ich zwalczania.

Epitop

to element drobnoustroju rozpoznawany przez nasz układ immunologiczny. Epitop jest fragmentem antygenu, który łączy się z przeciwciałem oraz receptorami limfocytów B oraz limfocytów T.

Eradykacja choroby

(ang. eradication of disease) to wykorzenienie, likwidacja choroby na ogół w wyniku celowego i planowanego działania człowieka. W wyjątkowych przypadkach jest możliwa naturalna eradykacja. Sytuacja, kiedy nie stwierdza się na całym świecie, rzadziej w stosunku do rodzimych zachorowań na określonym kontynencie lub w określonym kraju: zachorowań na określoną chorobę, czynnika etiologicznego w materiale pobranym od ludzi oraz czynnika etiologicznego w materiale pobranym ze środowiska.

Europejski region WHO

to obszar, który obejmuje 53 kraje z liczbą ludności blisko 900 milionów, z czego około 508 milionów mieszka w krajach UE / EOG (28 państw członkowskich oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Evidence-based medicine

(EBM) to medycyna oparta na faktach czyli kierowanie się w postępowaniu klinicznym wiarygodnymi dowodami naukowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności podawanych leków uzyskanych z przeprowadzonych badań eksperymentalnych i klinicznych