Pediatrzy rekomendują szczepienia przeciw grypie dzieci i młodzieży

Opublikowano w dniu: 25 października 2023

W czasopiśmie Przegląd Pediatryczny opublikowano rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii dotyczące szczepień przeciw grypie dzieci i młodzieży.

Szczepienie przeciw grypie należy do najskutecz­niejszych interwencji mających na celu zmniejszenie powikłań spowodowanych grypą i obciążenia opieki zdrowotnej.

Pediatrzy rekomendują:

  • Szczepienia przeciw gry­pie szczególnie w grupach ryzyka klinicznego ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań grypy i zgonu.
  • Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży, jako skuteczna metoda zmniej­szenia śmiertelności okołoporodowej, zapo­biegania przedwczesnym porodom, urodzeniu noworodka z małą masą urodzeniową oraz za­pobiegania powikłaniom u matki, a także u no­wonarodzonych dzieci.
  • Szczepienia przeciw grypie u pracowników ochrony zdrowia, także w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się gry­py wśród pacjentów.
  • Organizowanie szczepień pra­cowników podmiotów leczniczych w tych pod­miotach i finansowanie tych szczepień ze środ­ków publicznych.
  • Szczepienia przeciw gry­pie w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju wtór­nych infekcji bakteryjnych, np. zapalenia płuc, a w konsekwencji w celu zmniejszenia zapotrze­bowania na antybiotyki i ograniczania antybio­tykooporności.
  • Szczepienia przeciw grypie u dzieci w celu ograniczenia przenoszenia wiru­sa grypy w społeczności.
  • Skuteczna komunikacja na temat szczepień przeciwko grypie z pacjentami i ich rodzinami jest kluczowa w realizacji programu szczepień przeciwko grypie.
  • Akcje informacyjne, nie tyl­ko w placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie w okresie szczepień przeciw grypie, co pozwo­li na lepszą realizację szczepień.

Jackowska T. i wsp. Szczepienie przeciwko grypie dzieci i młodzieży w sezonie 2023-2024. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii. Przegląd Pediatryczny. 2023, 52; 4/3-9.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading