Światowy Dzień Gruźlicy w tym roku pod hasłem Tak! Możemy zwalczyć gruźlicę.

Opublikowano w dniu: 24 marca 2023

24 marca obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy. W tym roku przebiega pod hasłem: Tak! Możemy zwalczyć gruźlicę (Yes! We can end TB). Dzięki osiągnięciom nauki i wysiłkom krajów to optymistyczne hasło może stać się realne mimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na programy walki z gruźlicą- powiedziała dr hab. Maria Korzeniewska-Koseła, prof. IGiChP z Zakładu Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy.

Światowy Dzień Gruźlicy obchodzony jest 24 marca – dla upamiętnienia dnia, w którym niemiecki mikrobiolog Robert Koch (1843-1910) ogłosił w 1882 roku odkrycie prątka gruźlicy. Dzień ten jest okazją do podnoszenia świadomości społeczeństw o tej niebezpiecznej chorobie i zwiększania wysiłków w celu jej wyeliminowania.

Poniższy tekst pochodzi ze strony Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną przez bakterie prątki z grupy Mycobacterium tuberculosis complex. Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc, ale choroba może rozwijać się również w innych narządach ciała. W 2021 roku na świecie na gruźlicę zachorowało, zgodnie z szacunkami WHO 10,6 mln osób; 6 mln mężczyzn; 3,4 mln kobiet i 1,2 mln dzieci.

W 2020 roku z powodu destrukcyjnego wpływu pandemii na systemy zdrowotne krajów nastąpił blisko 20% spadek liczby odnotowanych przypadków gruźlicy. Największe różnice między liczbą przypadków gruźlicy wykrytych przed pandemią i w roku 2021 wystąpiły w Indiach, Indonezji i na Filipinach. Wzrost liczby chorych na gruźlicę pozostających bez leczenia spowodował przyrost liczby zgonów z powodu gruźlicy. W 2021 roku na gruźlicę zmarło 1,5 mln chorych; w 2019 roku 1,4 mln.

Na świecie liczba chorych na trudną do wyleczenia gruźlicę wywołaną przez prątki oporne na dwa najsilniejsze leki przeciwprątkowe, na ryfampicynę i izoniazyd (multi drug-resistant tuberculosis, MDR-TB) lub na samą ryfampicynę wynosiła w 2021 roku 450 tys.

W 2021 roku w 29 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) zgłoszono 33 520 przypadków gruźlicy, zapadalność na gruźlicę wynosiła 7,4 na 100 000 ludności. Zapadalność na gruźlicę zmniejsza się od 5 lat we wszystkich krajach UE/EOG. Największy spadek zapadalności w porównaniu z 2017 rokiem stwierdzono w Bułgarii, Chorwacji, na Litwie, w Grecji i na Węgrzech (>15%). W 24 krajach UE/EOG zapadalność na gruźlicę była mniejsza niż 10 na 100 000 ludności; najmniejsza w Grecji- 1,9 na 100 000, największa w Rumunii- 41,6 na 100 000. Większość chorych miała postać płucną gruźlicy (71,7%).

Stosunek liczby mężczyzn chorych na gruźlicę do liczby kobiet wynosił w krajach UE/EOG 2:1. Cudzoziemcy w krajach, które zgłaszały zachorowanie, stanowili 33,8% chorych na gruźlicę w 2021 roku. W tym samym roku dzieci do lat 15 stanowiły 3,5% ogółu chorych. Największą zapadalność na gruźlicę wśród dzieci odnotowano w Rumunii (9,2 na 100 000 u dzieci w wieku do 4 lat).

Wśród 12 277 chorych na gruźlicę ze znanym wynikiem badania w kierunku HIV, zakażenie HIV wykryto u 472 (3,8%) osób. Wśród 16 895 chorych, u których wykonano badania lekowrażliwości było 630 (3,8%) przypadków MDR-TB. Największe odsetki chorych na MDR-TB stwierdzono w Estonii (28,4%) i na Litwie (17,5%).

Leczenie chorych na gruźlicę wywołaną przez prątki wrażliwe na leki zakończyło się sukcesem w 68,7% przypadków, natomiast w zbiorowości chorych na MDR-TB w 51,3% przypadków.

W Polsce w 2021 roku zarejestrowano 3704 zachorowania na gruźlicę, czyli 316 przypadków gruźlicy więcej niż w roku poprzednim i 3838 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2012. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wynosiła w 2021 roku 9,7 na 100 000 ludności i była większa o 10,2% w porównaniu z rokiem 2020 (8,8), oraz mniejsza o 50,5% w porównaniu z rokiem 2012, w którym współczynnik zapadalności wynosił 19,6 na 100 000 ludności.

W 2021 roku najczęstszą postacią gruźlicy była gruźlica płuc, która stanowiła 95,9% wszystkich zachorowań. Zarejestrowano 3553 przypadki gruźlicy płuc, co oznacza, że współczynnik zapadalności wyniósł 9,3 przypadki na 100 000 ludności.

Chorzy tylko na pozapłucną postać gruźlicy, 151 przypadków, stanowili 4,1% ogółu chorych na gruźlicę w Polsce w 2021 roku. Trzy osoby zachorowały na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Nie zarejestrowano zachorowań na tę postać gruźlicy w grupie dzieci i młodzieży.

W 2021 roku zapadalność na gruźlicę była tym większa, im starsza była grupa wieku, ale tylko do wieku 45-64 lata. Współczynnik zapadalności wynosił od 0,6 wśród dzieci do 14 roku życia do 15,8 u osób w wieku od 45 do 64 lat. U osób w wieku 65 lat i starszych współczynnik zapadalności wynosił 11,7 na 100 000. Chorzy w wieku od 45 do 64 lat stanowili największy odsetek ogółu chorych na gruźlicę (42,6%). Znaczne różnice współczynników zapadalności na gruźlicę między województwami, obserwowane od lat, wystąpiły także w roku 2021.

Wykryto 37 przypadków gruźlicy u dzieci do 14 roku życia, co stanowiło 1,0% ogółu zachorowań i 51 zachorowań na gruźlicę wśród młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, zapadalność 2,8 na 100 000.

W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zapadalność na gruźlicę wśród mężczyzn w Polsce była większa niż u kobiet. Zarejestrowano 2690 przypadków gruźlicy u mężczyzn, 14,6 na 100 000 i 1014 u kobiet, 5,1 na 100 000. Przypadki gruźlicy u mężczyzn stanowiły 72,6 ogółu zachorowań. Największa różnica zapadalności między mężczyznami a kobietami występowała u osób w wieku od 55 do 59 lat oraz w wieku 60 do 64 lat.

Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2021 roku było 132 (116) cudzoziemców, w większości – 98 osób – w wieku od 20 do 44 lat. Przypadki gruźlicy u cudzoziemców stanowiły 3,6% wszystkich zachorowań. Największą grupę – 68 osób – stanowili przybysze z Ukrainy; drugą co do liczebności grupą byli Hindusi (15 chorych), następnie Gruzini i Wietnamczycy (po 7 chorych). Cudzoziemcy, u których rozpoznano gruźlicę, przybyli do Polski z 25 krajów świata. W 2022 roku liczba cudzoziemców chorujących na gruźlicę w Polsce wzrosła do 269, obywateli Ukrainy do 175.

W 2021 roku MDR-TB rozpoznano u 53 chorych, w tym u 25 cudzoziemców. Przypadki MDR-TB stanowiły 1,7% wszystkich zachorowań na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie oraz 1,9% zachorowań ze znaną lekowrażliwością.

Rok wcześniej, tj. w 2020 roku gruźlica była przyczyną zgonu 474 osób w Polsce. Współczynnik umieralności wynosił 1,2 na 100 000 ludności, tzn. tyle, co w roku 2019.

Nie odnotowano żadnego zgonu na gruźlicę u dzieci i u młodzieży. W ostatnich latach zarejestrowano tylko jeden przypadek zgonu z powodu gruźlicy u dzieci (w 2016 roku).

W 2020 roku liczba mężczyzn zmarłych w Polsce z powodu gruźlicy, 379 osób, była czterokrotnie większa niż kobiet – 95 osób; współczynniki umieralności wynosiły odpowiednio 2,0 i 0,5 na 100 000 osób danej płci. We wcześniejszych latach stwierdzano ponad trzykrotnie większe liczby mężczyzn niż kobiet zmarłych z powodu gruźlicy.

Najważniejszym działaniem w walce z gruźlicą jest szybkie wykrywanie i skuteczne leczenie choroby. Większość osób chorych na gruźlicę wywołaną przez prątki wrażliwe na leki osiąga sukces leczenia. Gorsze wyniki uzyskuje się u chorych na MDR-TB, choć szanse na wyleczenie osób chorych na tę postać gruźlicy znacząco wzrosły w ostatnich latach.

Obserwujemy duży postęp metod diagnostycznych i terapii gruźlicy. Badania molekularne, stale doskonalone, pozwalają na szybkie wykrywanie prątków i sprawdzenie, czy drobnoustroje są wrażliwe na leki. Wprowadzono nowe leki przeciwprątkowe, które umożliwiły trzykrotne skrócenie czasu leczenia gruźlicy wielolekoopornej, z 18 do 6 miesięcy. Poprawia się także skuteczność leczenia tej groźnej postaci choroby. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala czytać badania radiologiczne płuc i rozpoznać zmiany, które mogą być skutkiem gruźlicy. Pozwala także na szybkie badania osób z grup ryzyka choroby. Od lat trwają badania nowych szczepionek przeciwko gruźlicy. Wprowadzenie szczepionki bardziej skutecznej niż szczepionka BCG poprawi sytuację epidemiologiczną gruźlicy.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading