Raport ECDC w zakresie podjęcia decyzji o rozpoczęciu szczepień przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat

Opublikowano w dniu: 2 grudnia 2021

1 grudnia 2021 roku na stronie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC) opublikowano raport techniczny dotyczący szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat. Wskazano, że dzieci z grup ryzyka, zagrożone ciężkim COVID-19, powinny być traktowane jako priorytetowa grupa do szczepienia przeciw COVID-19, podobnie jak w innych grupach wiekowych. Jednak ze względu na dane wskazujące, że hospitalizacja i powikłania w przebiegu COVID-19 i zespół pokowidowy mogą wystąpić również u dzieci bez znanych czynników ryzyka, należy rozważyć rozpoczęcie szczepienia wszystkich dzieci w wieku 5-11 lat.

  • W ciągu ostatnich miesięcy w krajach EU/EEA odnotowano zwiększoną proporcję zgłaszanych przypadków zachorowań oraz hospitalizacji z powodu COVID-19. Pomimo zwiększonej częstości hospitalizacji wraz z poziomem rejestrowanych przypadków we wszystkich grupach wieku, ostrość przebiegu COVID-19 u dzieci jest zwykle łagodna, o korzystnym wyniku klinicznym. Ostre przypadki COVID-19 występują u dzieci rzadko. Wśród 65 800 zarejestrowanych objawowych przypadków COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat w 10 krajach EU/EEA w okresie, w którym dominował wariant Delta, zaledwie 0,61% oraz 0, 06% wymagało odpowiednio hospitalizacji oraz opieki na oddziałach intensywnej terapii.
  • Rzeczywisty udział dzieci w transmisji SARS-CoV-2 mógł wzrosnąć z powodu czynników, w tym pojawienia się wariantu Delta charakteryzującego się wysokim poziomem transmisji oraz zwiększonym stanem zaszczepienia w starszych grupach wieku.
  • Obecność chorób współistniejących u dzieci w wieku 5-11 lat powiązano z 12-krotnie zwiększonymi szansami hospitalizacji oraz 19-krotnie zwiększonymi szansami pobytu na oddziale intensywnej terapii. Jednak dla większości (78%) hospitalizowanych dzieci w tym wieku nie zarejestrowano żadnych chorób współistniejących.
  • Dziecięcy zapalny zespół wieloukładowy powiązany z SARS-CoV-2 (PIMS-TS/MIS-C) oraz zespół pokowidowy zgłaszano u dzieci w wieku 5-11 lat, nie mniej jednak obecnie trudno jest oszacować skalę tych zgłoszeń. W raporcie CDC w USA zapalenie mięśnia sercowego zgłaszano do 37 razy częściej u dzieci niezaszczepionych poniżej 16 r.ż. z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 niż u innych pacjentów w tej samej grupie wieku.
  • Poza bezpośrednim wpływem na zdrowie, pandemia COVID-19 dotknęła wszystkie zdrowe dzieci w wieku 5-11 lat pod względem zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Liczne czynniki, tj. zakłócenia w ważnych społecznościowych i edukacyjnych aktywnościach spowodowały reakcje lękowe oraz stresowe w całej grupie wieku.
  • Statystyczne modelowanie dostępnych danych wskazuje, że zaszczepienie dzieci w wieku 5-11 lat może obniżyć transmisję SARS-CoV-2 w całej populacji, ale poziom oraz czas wzbudzonej ochrony nie jest obecnie znany. Oszacowano, że w każdym kraju EU/EEA wpływ efektywnej liczby reprodukcji wirusa (????????) w populacji jako całości mógłby obniżyć się o 11% (zakres: 8-15%, w zależności od uzyskanego stanu zaszczepienia od 30 do 70%). Wpływ zaszczepienia dzieci jest jednak słabszy w krajach o niskim stanie zaszczepienia osób dorosłych oraz silniejszy w krajach o wysokim stanie zaszczepienia tej populacji.
  • 25 października 2021 r. Europejska Agencja Leków EMA (EMA) wydała pozytywną opinię na temat pozwolenia wprowadzenia do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 – Comirnaty u dzieci w wieku 5-11 lat na podstawie randomizowanych kontrolnych badań klinicznych z próbą ślepą przeprowadzonych u ponad 3 000 dzieci.
  • Dzieci w wieku 5-11 lat, które są zagrożone ciężkim COVID-19 powinny być traktowane jako priorytetowa grupa do szczepienia przeciw COVID-19, podobnie jak w innych grupach wiekowych. Jednak ponieważ hospitalizacja, PIMS-TS/MIS-C i zespół pokowidowy mogą wystąpić również u dzieci bez znanych czynników ryzyka, należy rozważyć rozpoczęcie szczepienia wszystkich dzieci w wieku 5-11 lat.
  •  Wyniki bezpieczeństwa szczepionki przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat są obecnie ograniczone, podobnie jak nie został poznany poziom naturalnej odporności po zachorowaniu u osób niezaszczepionych oraz czas jej trwania. Wydaje się, że parametry te są zmienne w zależności od badanej populacji.
  • Najważniejszym priorytetem kampanii szczepień przeciw COVID-19 jest obniżenie zapadalności na COVID-19 i wynikającej z niej umieralności przez zwiększenie stanu zaszczepienia populacji osób dorosłych. Zanim zapadną decyzje dotyczące zastosowania szczepienia przeciw COVID-19 u dzieci, należy szczególnie rozważyć potencjalne korzyści do ryzyka, w tym bezpośredni oraz pośredni wpływy na zdrowie oraz samopoczucie, w odniesieniu do poziomu zaszczepienia oraz sytuacji epidemiologicznej danego kraju. Aspekty wprowadzenia tych szczepień oraz słuszności podjęcia takich decyzji powinny być poddane szczególnej rozwadze.
Materiały źródłowe

ECDEC. Interim public health considerations for COVID-19 vaccination of children aged 5-11 years. Technical report. 1 Dec 2021.  

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading